[ Hattaya24072563 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
หัทยา พรหมไพสนท์
ชื่อเล่น : 
ฝ้าย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
23/3/2550
อายุ : 
14
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
stpanna057@gmail.com  
ที่อยู่ : 
529ม.1
อำเภอ : 
พรรณานิคม
จังหวัด : 
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : 
47130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0649438400
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น