นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปฐมวัย

การนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปฐมวัย

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปฐมวัย

โพสต์โดย โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เมื่อ วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018

วันที่ 8 มี.ค. 2561 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรับการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผลสถานศึกษา

วันที่ 8 มี.ค. 2561 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรับการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผลสถานศึกษา ขอขอบคุณ คณะผู้ประเมินทุกท่านและคณะครูทุกคน ที่ช่วยกันจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend