นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปฐมวัย

การนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปฐมวัย

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปฐมวัย

โพสต์โดย โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เมื่อ วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018

วันที่ 8 มี.ค. 2561 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรับการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผลสถานศึกษา

วันที่ 8 มี.ค. 2561 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรับการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผลสถานศึกษา ขอขอบคุณ คณะผู้ประเมินทุกท่านและคณะครูทุกคน ที่ช่วยกันจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี