วันที่ 8 มี.ค. 2561 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรับการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผลสถานศึกษา

วันที่ 8 มี.ค. 2561 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรับการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผลสถานศึกษา ขอขอบคุณ คณะผู้ประเมินทุกท่านและคณะครูทุกคน ที่ช่วยกันจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี