(034-041)การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • [O34] :: เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด (Chinese) ( English ) (Thai)
  • [O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  • [O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • [O37] :: การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • [O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • [O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • [O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  • [O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต