(029-033)การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  • [O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • [O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • [O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี.
  • [O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • [O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม