เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

 • [O13] :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • [O18] ::  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • [O19] :: รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • [O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • [O25] :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • [O26] :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • [O27] :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • [O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • [O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • [O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • [O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี.
 • [O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • [O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • [O34] :: เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด (Chinese) ( English ) (Thai)
 • [O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • [O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • [O37] :: การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • [O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • [O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • [O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 • [O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต