ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2562
ซื้อโครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อโครงการพัฒนาระบบไอซีที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าหมาเครื่องเสียงงานเปิดบ้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อโครงการพัฒนาห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องแผนกเด็กอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง